Hola 1 / Par 4 / Fgj. 15 / Rauðir 238m / Gulir 310m