Hola 2 / Par 3 / Fgj. 7 / Rauðir 125m / Gulir 165m