Hola 1 / Par 4 / Fgj. 15 / Rauðir 253m / Gulir 326m