Hola 2 / Par 3 / Fgj. 11 / Rauðir 126m / Gulir 169m